style="display:none"> Sản phẩm đã chọn mua

PHẦN2Sản phẩm đã chọn mua Video hướng dẫn sử dụng

Tỷ giá tính theo

Bạn nên đăng ký tài khoản hệ thống để nhận thông báo khi sản phẩm trong đơn hàng của bạn có thay đổi cập nhật mới như : ( thay đổi giá , thay đổi số lượng sản phẩm , thay đổi mã sản phẩm , thay đổi tên sản phẩm, thay đổi phí vận chuyển, thay đổi số lượng còn có màu bạn đặt mua , thay đổi số lượng size bạn đặt mua , có thành viên bình luận , có người mới đặt mua sản phẩm đó …. tất cả những thông báo liên quan đến sản phẩm đó ) Đăng ký tài khoản

Bạn đang ở phần sản phẩm đã chọn mua

Nếu nháy vào nút hủy là sẽ đưa sản phẩm đó về phần Sản phẩm trong giỏ hàng nhưng chưa chọn mua .
Bạn chưa chọn mua bất kỳ sản phẩm nào!
"); $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=huyall",function(data) { $('#yourCart774').remove(); $('#pannel').remove(); $('.waitting').remove(); $("#thongbao").html('Bạn chưa chọn bất kỳ sản phẩm nào!'); }); } } function huycm(id) { var divname= '#order'+id; var divgiac = '#giac_'+id; $('#tonggia').html('Đang cập nhật'); $('.container').append("
"); $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=huycm",{idsp: id},function(data) { var gianow = parseInt($(divgiac).attr('giaint')); var dvgia = $('#tonggia').attr('dvgia'); var giatong = parseInt($('#tonggia').attr('intg')); var nTgiaT = giatong - gianow; $('#tonggia').html(number_format(nTgiaT, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $('#tonggia').attr('intg',nTgiaT); $(divname).remove(); $('.waitting').remove(); }); } function thaydoisl(id,newsl){ var divgiac = '#giac_'+id; var divgiac1 = '#gia_'+id; var data1 = { idsp: id, sl: newsl }; $('#tonggia').html('Đang cập nhật'); $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=newsl1",data1,function(data) { if(data == [email protected]' ) { var gianow = parseInt($(divgiac).attr('giaint')); var gia = parseInt($(divgiac1).attr('giaint')); var dvgia = $('#tonggia').attr('dvgia'); var giatong = parseInt($('#tonggia').attr('intg')); var newsl_ = parseInt(newsl); var nTgia = gia*newsl_; var nTgiaT = giatong + nTgia - gianow; $(divgiac).attr('giaint',nTgia); $(divgiac).html(number_format(nTgia, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $('#tonggia').html(number_format(nTgiaT, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $('#tonggia').attr('intg',nTgiaT); } else { var gianow = parseInt($(divgiac).attr('giaint')); var gia = data; var dvgia = $('#tonggia').attr('dvgia'); var giatong = parseInt($('#tonggia').attr('intg')); var newsl_ = parseInt(newsl); var nTgia = gia*newsl_; var nTgiaT = giatong + nTgia - gianow; $(divgiac1).attr('giaint',gia); $(divgiac1).html(number_format(gia, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $(divgiac).attr('giaint',nTgia); $(divgiac).html(number_format(nTgia, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $('#tonggia').html(number_format(nTgiaT, 0, '.', '.')+' '+dvgia); $('#tonggia').attr('intg',nTgiaT); } }); } function explode_cart( delimiter, string ) { var emptyArray = { 0: '' }; if ( arguments.length != 2 || typeof arguments[0] == 'undefined' || typeof arguments[1] == 'undefined' ) { return null; } if ( delimiter === '' || delimiter === false || delimiter === null ) { return false; } if ( typeof delimiter == 'function' || typeof delimiter == 'object' || typeof string == 'function' || typeof string == 'object' ) { return emptyArray; } if ( delimiter === true ) { delimiter = '1'; } return string.toString().split ( delimiter.toString() ); } function validEmail(v) { var r = new RegExp("[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?"); return (v.match(r) == null) ? false : true; } function number_format( number, decimals, dec_point, thousands_sep ) { // http://kevin.vanzonneveld.net // + original by: Jonas Raoni Soares Silva (http://www.jsfromhell.com) // + improved by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net) // + bugfix by: Michael White (http://crestidg.com) // + bugfix by: Benjamin Lupton // + bugfix by: Allan Jensen (http://www.winternet.no) // + revised by: Jonas Raoni Soares Silva (http://www.jsfromhell.com) // * example 1: number_format(1234.5678, 2, '.', ''); // * returns 1: 1234.57 var n = number, c = isNaN(decimals = Math.abs(decimals)) ? 2 : decimals; var d = dec_point == undefined ? "," : dec_point; var t = thousands_sep == undefined ? "." : thousands_sep, s = n 3 ? j % 3 : 0; return s + (j ? i.substr(0, j) + t : "") + i.substr(j).replace(/(\d{3})(?=\d)/g, "$1" + t) + (c ? d + Math.abs(n - i).toFixed(c).slice(2) : ""); } jQuery('#phone').keyup(function () { this.value = this.value.replace(/[^0-9\.]/g,''); }); jQuery('#phone1').keyup(function () { this.value = this.value.replace(/[^0-9\.]/g,''); }); $('#same_').live('click', function() { if($('#same_').is(':checked')) { $('#nguoinhan_h').fadeOut(); } else { $('#nguoinhan_h').fadeIn(); } }); $('.bankiselect').live('click', function() { $('.hoanthanhnganhang').attr('data-type',$(this).val()); $('.hoanthanhnganhang1').attr('data-type',$(this).val()); }); $('.close_').live('click', function(){ $('#thanhtoan_b').fadeOut(); $('#content_tt').fadeOut(); }); $('#thanhtoan_').live('click', function(){ $('#thanhtoan_b').fadeIn(); $('#content_tt').fadeIn(); }); $('#xoatrang').live('click', function(){ $('#name').val(''); $('#name1').val(''); $('#phone').val(''); $('#phone1').val(''); $('#email').val(''); $('#email1').val(''); $('#adress').val(''); $('#adress1').val(''); $('#yeucau').val(''); $('#nguoinhan_h').fadeIn(); $('#same_').attr('checked', false); $('#confim').val(0); $('.info_dm').fadeOut(); $('#datmua').text('Đặt mua'); $(this).fadeOut(); }); $('#datmua').live('click', function(){ var name = trim($('#name').val()); var name1 = trim($('#name1').val()); var email = trim($('#email').val()); var email1 = trim($('#email1').val()); var phone = trim($('#phone').val()); var phone1 = trim($('#phone1').val()); var address = trim($('#adress').val()); var address1 = trim($('#adress1').val()); $('.info_dm').fadeOut(); if(name ==''){ $('.info_dm').html('Hãy nhập tên người mua'); $('#name').focus(); $('.info_dm').fadeIn(); return false; } if(phone ==''){ $('.info_dm').html('Hãy nhập Ä‘iện thoại người mua'); $('#phone').focus(); $('.info_dm').fadeIn(); return false; } if(email ==''){ $('.info_dm').html('Hãy nhập email người mua'); $('#email').focus(); $('.info_dm').fadeIn(); return false; } if ( phone.length > 11 || phone.length 11 || phone1.length
"); } var data_datmua = { sex: $('#sex').val(), sex1: $('#sex1').val(), name: $('#name').val(), name1: $('#name1').val(), phone: $('#phone').val(), phone1: $('#phone1').val(), email: $('#email').val(), email1: $('#email1').val(), adress: $('#adress').val(), adress1: $('#adress1').val(), same_: $('#same_').val(), yeucau: $('#yeucau').val() }; $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=datmua",data_datmua,function(data) { //$('#content_tt').find('.waitting').remove(); if(data [email protected]') { $('#content_tt').find('.waitting').remove(); $('#content_tt').html($('#dhtc_').html()); $('.close_').hide(); $('#iddatmua').val(data); $('#orderItem').val(data); } else { alert('Có lá»—i xảy ra, hãy thá»­ lại!'); return false; } }); }); $('#thanhtoan_bt').live('click', function(){ $('.show_info').fadeOut(); $('.show_pttt').fadeIn(); }); $('#thanhtoan_bk').live('click', function(){ document.BKpayment.submit(); }); $('#tt_cod').live('click', function(){ var data_thanhtoan = { tttt: '-1', iddm: $('#iddatmua').val() }; $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=datmua_tt",data_thanhtoan,function(data){ $('.show_pttt').fadeOut(); $('.show_tt_cod').fadeIn(); }); }); $('#tt_ngh').live('click', function(){ $('.show_pttt').fadeOut(); $('.show_tt_ngh').fadeIn(); }); $('#back_ngh').live('click', function(){ $('.show_tt_ngh').fadeOut(); $('.show_pttt').fadeIn(); }); $('#back_cod').live('click', function(){ $('.show_tt_cod').fadeOut(); $('.show_pttt').fadeIn(); }); $('#back_tt').live('click', function(){ $('.show_pttt').fadeOut(); $('.show_info').fadeIn(); }); $('#hoanthanh').live('click', function(){ var tttt = $(this).attr('data-type'); if(tttt == 'no'){ alert('Hãy chọn ngân hàng bạn sẽ thanh toán!'); return false; } var data_thanhtoan = { tttt: tttt, iddm: $('#iddatmua').val() }; $.post("http://lega.vn/ajax&do=order1&act=datmua_tt",data_thanhtoan,function(data) { if(data [email protected]') { window.location.href = 'http://lega.vn/san_pham/yzkupil/2/dat_mua.html'; } else { alert('Có lá»—i xảy ra, hãy thá»­ lại!'); return false; } }); }); $('#hoanthanh1').live('click', function(){ var tttt = $(this).attr('data-type'); if(tttt == 'no'){ alert('Hãy chọn ngân hàng bạn sẽ thanh toán!'); return false; } $('.show_tt_ngh').fadeOut(); $('.show_tt_ngh_ok').fadeIn(); }); function trim(s) { var l=0; var r=s.length -1; while(l l && s[r] == ' ') { r-=1; } return s.substring(l, r+1); }